Otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja? Nie ma takiej możliwości

i

Autor: pexels.com Otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja? Nie ma takiej możliwości

Kiedy otwarcie przedszkoli i żłobków? Prezydent Olsztyna wydał jasne oświadczenie

2020-05-06 7:18

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego od środy 6 maja, mogą być otwarte żłobki oraz przedszkola. Jednak jak się okazuje, nie wszystkie placówki są na to gotowe. Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, wydał w tej sprawie oświadczenie.

Otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja? Nie wszędzie

Rząd umożliwił od 6 maja otwarcie żłobków oraz przedszkoli. Jak podkreślił minister Mateusz Morawiecki, to w jakim terminie zostaną otwarte, zależy od indywidualnych decyzji organu założycielskiego, podjętych we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie. Decyzja o wznowieniu działalności opiekuńczej powinna być podjęta wyłącznie w przypadku spełnienia wytycznych i po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a także z rodzicami.

Kiedy zostaną otwarte przedszkola i żłobki w Olsztynie?

W przypadku Olsztyna, prezydent poinformował, że nie ma możliwości otwarcia tych placówek wcześniej niż 18 maja. - Po wnikliwej analizie uwzględniającej zarówno aspekty sanitarne, jak i organizacyjne stwierdziłem, że nie ma możliwości otwarcia placówek dla których organem prowadzącym jest samorząd w terminie od 6 maja. Uruchomienie żłobków i przedszkoli może nastąpić najwcześniej od dnia 18 maja 2020 r. i tylko wówczas, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach. Zdrowie dzieci i ich opiekunów jest dla nas najwyższym priorytetem. - czytamy w oficjalnym komunikacie Piotra Grzymowicza.

Sonda
Czy żłobki i przedszkola w Olsztynie powinny być otwarte już 6 maja?

Prezydent podkreśla również, że warunki epidemiologiczne określone w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia mają bardzo ogólnikowy charakter. - Data wskazana przez rząd nie uwzględnia wszystkich aspektów ponownego uruchomienia placówek w czasie pandemii a warunki epidemiologiczne określone w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia mają bardzo ogólnikowy i życzeniowy charakter. Problemy, które nie pozwalają na szybkie otwarcie żłobków i przedszkoli obejmują zarówno wielkość grup, dobór dzieci i system uzgodnień z rodzicami, możliwość ograniczania kontaktów i utrzymania reżimów sanitarnych a także możliwości kadrowe oraz zabezpieczenie w środki ochrony personelu w/w placówek. Lista zadań została przez nas zdefiniowana i jest długa a ich rozwiązanie wymaga czasu oraz współpracy z innymi organami administracyjnymi. Dlatego uznałem, że termin 18 maja jest pierwszym realnym, a w konsekwencji bezpiecznym terminem otwarcia żłobków i przedszkoli - dla których organem prowadzącym jest samorząd - w naszym mieście. - twierdzi.

Podobnie sytuacja wygląda w innych miastach województwa warmińsko-mazurskiego. W Iławie, Ełku czy Ostródzie również nie ma możliwości otwarcia żłobków od 6 maja. Najwcześniejszy termin zapowiedziała gmina Jonkowo, która przygotowuje się do ich ewentualnego otwarcia w dniu 11 maja.

COŚ DOBREGO #18

Co z przedszkolami prywatnymi?

Decyzja o otwarciu prywatnych placówek opiekuńczych należy do dyrektora. Musi on jednak być świadomy nowych zasad i stosować się do wytycznych, zarówno Głównego Inspektoratu Sanitarnego jak państwowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Otwarcie przedszkoli od 6 maja. Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących.

Wytyczne dla dyrektorów przedszkoli

 • Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 • W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 • Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 • O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 • Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
 • Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 • Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 • Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 • Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 • W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 • W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 • Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

Wytyczne dla nauczycieli i opiekunów

 • Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 • Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład.
 • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Posłuchaj o wpływie grupy krwi na zdrowie człowieka. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.

Wytyczne dla rodziców przedszkolaków

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.